Βελτίωση της Ποιότητας

Λόγω της πολύ θετικής εικόνας των προϊόντων ελαιολάδου, της σηµασίας που έχει η ελαιοκοµία για πολλά κράτη µέλη και της κυριαρχίας της ΕΕ στην παγκόσµια αγορά ελαιολάδου, η µελλοντική πολιτική στον τοµέα του ελαιολάδου θα έχει ως βασικό στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Στο πλαίσιο του µεταβατικού καθεστώτος που καθιερώθηκε το 1998 τροποποιήθηκαν οι ορισµοί των κατηγοριών ελαιολάδου για να µπορέσουν να καθιερωθούν αυστηρότεροι κανόνες και να εφαρµοστούν πιο σύγχρονες και πιο αποτελεσµατικές µέθοδοι οργανοληπτικής ανάλυσης. Αυτές οι µέθοδοι έγιναν ακόµη πιο ακριβείς το 2001 στο πλαίσιο µιας εκστρατείας που είχε ως στόχο να ενθαρρύνει τους παραγωγούς να επικεντρώσουν την προσπάθειά τους στην ποιότητα του ελαιολάδου. Τα ισχύοντα πρότυπα βασίζονται σε έναν νέο ορισµό των πυρηνελαίων και επιτρέπουν τον πλήρη διαχωρισµό ανάµεσα σε αυτά τα έλαια και στα µειονεκτικά παρθένα έλαια.

Θεσπίστηκαν επίσης κανόνες για τη βελτίωση των µεθόδων ανάλυσης, για τον προσδιορισµό της ποιότητας των προϊόντων και για τον καθορισµό διαδικασιών συγκρότησης των οµάδων δοκιµαστών σύμφωνα με τον Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 796/2002 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2002 (ΕΕ L128 της 15.5.2002) σχετικά µε τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών του ελαιολάδου και των πυρηνελαίων καθώς και µε τις σχετικές µεθόδους προσδιορισµού και τις συµπληρωµατικές σηµειώσεις που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Γεωργίας

olives

 
GreekEnglish (United Kingdom)Italian - Italy