Η Μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής: Μια πιο «πράσινη» αγροτική πολιτική

Η Αγροτική πολιτική μετά το 2013: πιο οικολογική, πιο δίκαιη, πιο ανταγωνιστική

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να διατηρήσουν αμετάβλητο τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την γεωργία μέχρι το 2020, έτσι ώστε οι αγρότες να έχουν κίνητρα να συμβάλουν στην παροχή ενός ασφαλούς εφοδιασμού με τρόφιμα, στην προστασία του περιβάλλοντος, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επίτευξη ενός ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα.

Εν όψει και των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), το ΕΚ οριοθετεί τις θέσεις του για την επόμενη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική περίοδο (2014-2020).

Αντιδρώντας στις φήμες σχετικά με τις περικοπές των ενισχύσεων από τον δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ, οι ευρωβουλευτές επανέλαβαν την υποστήριξή τους στην ανάγκη εξασφάλισης των κατάλληλων χρηματοδοτικών πόρων για την αγροτική ανάπτυξη.

Μια πιο «πράσινη» Κοινή Γεωργική Πολιτική

Προκειμένου να μπορέσει η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική να παράσχει ασφαλή εφοδιασμό με υψηλής ποιότητας τρόφιμα και να συμβάλει, ταυτόχρονα, στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί επαρκώς, τονίζουν οι ευρωβουλευτές, ώστε να προσφέρει στους αγρότες το κίνητρο να χρησιμοποιήσουν σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές.

Η παροχή άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες θα πρέπει να συνδεθεί στενότερα με την λήψη οικολογικών μέτρων (χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας). Χρειάζεται να συσταθεί ένα πανευρωπαϊκό σύστημα παροχής κινήτρων, πλήρως χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, για τη στήριξη των αγροτών που εφαρμόζουν βιώσιμα συστήματα παραγωγής.

Δικαιότερη κατανομή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων

Το ΕΚ προτείνει τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου συστήματος κατανομής των οικονομικών ενισχύσεων μεταξύ των διαφόρων χωρών και των διαφόρων κατηγοριών αγροτών. Προτείνει, ακόμη, να λαμβάνει κάθε κράτος μέλος ένα ελάχιστο ποσοστό του μέσου όρου άμεσων ενισχύσεων της ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές συμφωνούν με την εισαγωγή ενός ανώτατου ορίου για τις άμεσες ενισχύσεις ανά γεωργό, αλλά τονίζουν ότι οι νέοι κανόνες πρέπει να λαμβάνουν, επίσης, υπόψη το μέγεθος της γεωργικής μονάδας, το ιστορικό απασχόλησης (εργασιακές σχέσεις, παραγωγικότητα της εργασίας) και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει κάθε αγροτική μονάδα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση του δημόσιου χρήματος, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι οι άμεσες ενισχύσεις θα πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τους «ενεργούς αγρότες», δηλαδή εκείνους που χρησιμοποιούν τις γεωργικές τους εκτάσεις για παραγωγή.

Σταθερότητα: Κερδοσκοπία, διαχείριση κρίσεων και διαπραγματευτική ισχύς αγροτών

Η καταπολέμηση των ακραίων διακυμάνσεων των τιμών και της κερδοσκοπίας στα βασικά γεωργικά προϊόντα, απαιτεί την εξεύρεση λύσης σε παγκόσμιο επίπεδο, υποστηρίζει το ΕΚ, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη σταθερότητα για τους αγρότες και ασφαλής εφοδιασμός με τρόφιμα για το ευρύ κοινό. Το ΕΚ υποστηρίζει, ακόμη τη σύσταση ενός παγκόσμιου συστήματος προειδοποίησης για την τρέχουσα κατάσταση των αποθεμάτων, ώστε να καταπολεμηθεί η κερδοσκοπία στα βασικά γεωργικά προϊόντα.

Επόμενα βήματα:

To μη νομοθετικό ψήφισμα εγκρίθηκε με ανάταση χειρός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει το νομοθετικό σχέδιο το φθινόπωρο. Το ΕΚ και το Συμβούλιο θα αποφασίσουν, στη συνέχεια, από κοινού για το τελικό περιεχόμενο της εν λόγω νομοθεσίας.

Πηγή: http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/focus/20110526FCS20313/20110526FCS20313_el.pdf

 
GreekEnglish (United Kingdom)Italian - Italy